EM 4

informacje, newsy, ciekawostki z Polski i świata

Technologie

Badania ścieków i wody zanieczyszczonej

Ścieki i woda zanieczyszczona to wszelkie zużyte przez ludzi ciecze, roztwory, zawiesiny, a także ciała stałe, jakie odprowadzane są za pomocą rurociagów do odbiorników naturalnych, a zatem zbiorników, cieków wodnych, dołów gnilnych lub oczyszczalni ścieków. Jest to zatem woda zanieczyszczona w dowolny sposób i dowolnymi substancjami, zarówno organicznymi, jak i chemicznymi.

Wodę zanieczyszczoną należy badać, aby określić rodzaj jej zanieczyszczenia, substancje, jakie się w niej znalazły, a także określić sposób jej oczyszczenia. Najczęściej badania poziomu i rodzaju skażenia ścieków wykonuje laboratorium, jednak aby badania były wiarygodne, dany ośrodek musi posiadać akredytację. W tym celu przeprowadzane są specjalne badania, które pomogą określić jakość wyników, jakie jest w stanie osiągnąć dane laboratorium.

Badania biegłości ścieków i wody zanieczyszczonej

Podczas badania laboratorium musi uwzględnić wszelkie zanieczyszczenia i odstępstwa od ustalonych norm dla wody czystej. Profesjonalna aparatura laboratoryjna powinna zbadać elementy fizykochemiczne, organiczne, a także inne substancje, jakimi może być skażona woda. Ocenia się jej barwę, przewodność, twardość, pH, substancje zawieszone, substancje lotne, PCB oraz pestycydy. Podczas badań można określić także klasę wody, jej zdatność do różnych celów, a na koniec laboratorium może wydać stosowne certyfikaty i zaświadczenia, jakich klient może potrzebować.

Laboratorium akredytowane

Akredytację może posiadać wyłącznie laboratorium, które spełnia wszystkie wymagania i wykonuje swoje badania na najwyższym poziomie. Jakość wyników, jakie są otrzymywane musi być bez zarzutów, a placówka musi regularnie wykonywać badania biegłości. Podczas takich badań próbka materiału dostarczana jest do placówek biorących udział w teście. Laboratorium wykonuje badanie we wskazanym zakresie, a następnie przesyła wyniki do organizatora. Tez porównuje wszystkie otrzymane przez placówki parametry i przekazuje je do wglądu uczestnikom. W ten sposób poszczególne laboratoria mogą sprawdzić, czy ich badania zostały przeprowadzone należycie, a otrzymane wyniki są prawdziwe. Tylko te placówki, które otrzymały wyniki najwyższej jakości mogą otrzymać akredytację i przeprowadzać istotne badania, wystawiać certyfikaty ich prawdziwości, a także oferować szeroki wachlarz usług. Wszystkie laboratoria mogą zaś inwestować w swój rozwój, nowe urządzenia do pomiarów i regularnie podnosić jakość wykonywanych badań, aby otrzymywać wyłącznie doskonałe wyniki wszelkich przeprowadzanych analiz.